فعالسازی کارت بیمچه

جهت فعالسازی کارت هدیه خود کد اشتراک بیمچه که بر روی کارت دریافتی شما درج شده را پس از ورود و ثبت نام در سایت بیمچه در قسمت “فعالسازی کد اعتباری / تخفیفی” وارد کرده و هدیه خود را دریافت کنید.

هدیه هاتو فعال کردی؟